Saturday, August 9, 2014

Opisanije sviju dosad poznatih srpskih novacaDoktora Janka Šafarika, objavljeno u Glasniku društva srpske slovesnosti, sveska III iz 1850. godine

Stefan Uroš II Milutin
(Banski sveti kralj) Kralj od godine 1275. do godine 1321., 29.oktobra

Od silnog ovog, dugo i srećno vladajućeg kralja Srpskog, imamo mnogo raznih novaca, od kojih neki imaju natpis slovenski, a drugi latinski.

A.      Sa natpisom slovenskim

Prvog roda: kralj pod krunomsedi na prestolu, u desnoj ruci drži krst, u levoj mač preko krila metnut.

Tabela III, slika 27 Novac srebrn, težak 31 grana
Na licu: Isus Hristos na sedi prestolu, kod glave IS HS. Do prestola na desnoj strani slovo D, a na levoj slovo I.
Na naličju, slika: kralj pod krunom sedi na prestolu, drži u desnoj ruci krst, a u levoj veliki mač, koji mu na krilu položen leži, natpis STEFAN KRALJ.
Novac ovaj čep u originalu nalazi se sad u narodnom srpskom Muzeju, pre je bio kod mene, i gospodin profesor K. Branković ima ga u svojoj zbirci.

Novac kralja Milutina, tabla III, slika 27

Tabela III, slika 28 Novac srebrn
Pređašnjem sasvim sličan, sa tom samo razlikom da je drugog kalupa, i da na licu do prestola nema slovo D, nego samo na levoj strani I.
Ovaj neobično lepo sačuvan novac dobio sam u originalu da ga nacrtam iz Požarevca od mog prijatelja i drugara doktora Medovića.

Novac kralja Milutina, tabla III, slika 28

Tabela III, slika 29 Novac srebrn,
Pređašnjem sasvim sličan, s jedinom razlikom da je drugog kalupa i da na licu kod prestola ima slova, sa desne strane N, a sa leve b.
Uzet je iz Lucenbaherovog dela, strana 36, gde je original ne kaže, pripisuje ga pogrešno Milutinu.

Novac kralja Milutina, tabla III, slika 29

Tabela III, slika 30 Novac srebrn,
Sličan prethodnom, izuzimajući sitnice, koje o različitom kalupu svedoče, sasvim sličan.
I ovaj je iz Lucenbahera uzet, gde je na strani 36 naslikan, i ovaj pripisuje Dragutinu. U zbirci gospodina Popečitelja Avr. Petronijevića nalaze se dva komada.

Novac kralja Milutina, tabla III, slika 30


B.      Sa natpisom latinskim

II roda: slika kao na prethodnim, ali natpis latinski.

Tabela III, slika 31 Novac srebrn,
Na licu: Obični lik Spasitelja, do prestola slova N, b.
 Na naličju: slika: kralj na prestolu pod krunom sedeći, drži u desnici krst, u levoj ruci mač preko krila položen. Natpis STEFAN REX = Stefan kralj.
I ovaj novac u originalu nisam video, nego sam ga iz Lucenbahera uzeo, strana 37, gde je pogrešno Dragutinu pripisan.

Novac kralja Milutina, tabla III, slika 31

III vrsta: kralj gologlav, u dugoj odeždi, drži u desnici skiptar sa krinom na vrhu, u levoj ruci mač, preko krila metnut.
Tabela III, slika 32 Novac srebrn,
Na licu: Spasitelj na prestolu, kao obično.
Na naličju: slika: kralj gologlav, brkat, u dugoj do zemlje aljini sedi na prestolu, drži u desnoj ruci skiptar sa krinom na vrhu ukrašem, a u levoj ruci mač, koji je metnuo preko krila, natpis: MONETA REGIS STEFANI.
Ovaj novac uzet je iz Letopisa srpskogod godine 1826., sveske II, gde je pod slikom šestom nacrtan, i kod Lucenbahera se nalazi na strani 37. I kod Appela ( u Repertorium II Band. II-te Abtheil. Str. 799.3, pod slikom 1, 2, 3) i u Ugarskom narodnom Muzejuse nalazi (vidi Sečenijev katalog , deo III strana 44, slika 3, 4, 5 i tabela 7, slike 54, 55, 56), no pogrešno se na oba mesta Stefanu II-om i Urošu I-ov pripisuje.

Novac kralja Milutina, tabla III, slika 32

IV vrsta: Kralj pod krunom sedi na prestolu, drži skiptar u desnoj, a carsku jabuku u levoj ruci.
Tabela III, slika 33 Novac srebrn,
Na licu: Isus Hristos na prestolu, s leve i desne strane po jedan cvet od krina.
Na naličju: Kralj sa krunom na glavi sedi na prestolu, u desnici drži skiptar sa krstom prostim na vrhu, u levoj ruci pruženoj drži carsku jabuku sa dvostrukim krstom ukrašenu, natpis STEFA REX.
Ovaj novac nalazi se kod Lucenbahera, na strani 42, odkud je uzet, ja ga u originalu još nisam video.
V vrsta: Kralj pod krunom sedeći, sa skiptrom i jabukom, kao i pređašnji, samo natpis drugačiji.

Novac kralja Milutina, tabla III, slika 33

Tabela III, slika 34 Novac srebrn,
Na licu: Isus Hristos, kao obično, sa obe strane po jedan krst.
Na naličju: Slika peta, kao na prethodnom, ali sa natpisom VROSIVS REX.
I ovaj je uzet iz Lucenbahera, strana 44, original još nisam video.

Novac kralja Milutina, tabla III, slika 34

Tabela III, slika 35 Novac srebrn,
Na licu: Pređašnjem sasvim sličan
Na naličju: Kralj pod krunom sedi na prestolu, u desnici drži skiptar sa cvetom od krina na vrhu ukrašen, u levoj ruci carsku jabuku sa dvostrukim krstom, natpis MONET REGIS VROSII.
Ovaj novac nacrtan je već:
-          U Letopisu, godina 1826., deo I, broj 2, po originalu koji se nalazi ces. Kr. Munzkabinet u Beču, i tu se kaže da jeUroša I Velikog
-          Kod Lucenbahera na strani 44. Nalazi se u Sečenijevom muzeju, gde se Urošu I Velom pripisuje, a krinove suprizi njegovoj Jeleni Frankinji, no drugi ove krinove na novcima kralja Milutina pripisuju uplivu Karla Roberta Anžujskog, kralja Ugarskog.
Ja sam ga uzeo iz Letopisa.


Novac kralja Milutina, tabla III, slika 35
Tabela III, slika 36 Nacrtan je isti ovaj novac po Lucenbaheru, na strani 44

Novac kralja Milutina, tabla III, slika 36

Tabela IV, slika 37 Novac srebrn,
Pređašnjem, izuzimajući neke malenkosti, sasvim sličan, no opet drugog kalupa.
Na licu: Isus Hristos, kao obično, sa natpisom kod glave IS HS, no nema krina.
Na naličju: Kralj pod krunom sedeći na prestolu, u desnici drži skiptar sa prostim jednostrukim krstom pri vrhu, a u levoj ruci carsku jabuku, opet samo sa jednostrukim krstom, natpis: MONETA REGIS VROSI.
Uzet je iz Lucenbahera sa 41. strane.
Tabela IV, slika 37
Novac srebrn, prethodnom skoro sasvim sličan, no drugog kalupa.
Na licu: Isus Hristos, kao obično.
Na naličju: Kralj sasvim kao i na prethodnom, samo na vrhu skiptar sa krinom, i natpis isti drugačije stoji raspoređen.
Takođe je snimljen iz Lucenbahera strana 41. Gde je original ništa ne kazuje.

Novac kralja Milutina, tabla IV, slika 37

Ovde moramo napomenuti, da je i Ugarski kralj Karl Robert (kao gospodar Mačve i nekog dela Srbije? Kažu mađarski spisatelji) dao kovati novac srpskima sličan, no to se ima po mišljenju G. A. Stojačkoviča pripisati tome, što je ovaj kralj bio Mletcima veoma naklonjen, dakle je po Mletačkom kroju novce kovao. Mi ćemo ga niže opisati, a nacrtan je u tabeli VIII, pod slikom 90.
Zanetti kazuje da je i Konstatin, sin kralja Milutina od Marije cara grčkog Andronika ćeri, dao kovati u Skadru srebrn novac, na koga prednjoj strani stoji natpis D. REX CONSTANTINVS, oko kralja sedećeg pod krunom, u desnoj ruci držećeg skiptar u levoj jabuku, a na stražnjoj stoji S. STEFANVS SCVTARI.
Ovo svedoči, da je Konstantin neko vreme vladao, dok nije ga Stefan Dečanski u boju vlade i života lišio.

No comments:

Post a Comment